asdasd

Föreningsstämma 25 juni

Medlemmarna i Ljungby Business Arena kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 25 juni 2020 kl.19.00 på Garvaren, plan 2, Ljungbergsalen.

Stämman inleds kl 18.00 med kaffe och tilltugg som serveras enligt gällande restriktioner.
Kl 18.20 berättar Magnus Gunnarsson, kommunalråd, om läget i kommunen, vad som är planerat under hösten och på längre sikt.

Ärenden som behandlas på föreningsstämman:

 1. Val av ordförande för föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av justeringsman.
 4. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
 10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 11. Val av styrelseledamöter.
 12. Val av revisor.
 13. Val av valberedning. 
 14. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

 

Övriga ärenden:

Anmälan om övriga ärenden lämnas in eller mailas till Ljungby Business Arena
senast den 22 juni, info@ljungbybusinessarena.se

Årsredovisningen finns tillgänglig på LBAs kontor, Garvaren, vån 2, och på www.ljungbybusinessarena.se från och med den 10 juni.

Anmälan om deltagande görs senast den 22 juni till; info@ljungbybusinessarena.se
eller via telefon, 070-654 33 50.
Glöm ej att ange ev. allergier.

 

Ljungby 2020-06-08 

Styrelsen i Ljungby Business Arena

 

 

Årsredovisning 2019

Publicerat: 2020-06-11