I Ljungby växer vi tillsammans!

Ljungby Business Arena är hela Ljungby kommuns näringslivsorganisation. För att alla ska vilja leva, bo och verka här, måste vi uppleva vår bygd som attraktiv, våra företag spännande och utvecklande samt att vi har en rik framtid.

Vi har fem fokusområden som beskriver vi vårt arbete på Ljungby Business Arena. 

Tillväxt 

* Driva näringslivsfrågor genom att ställa tydliga krav och sätta förväntningar i syfte att skapa verkstad och resultat.

* Inspirera till kompetenshöjande aktiviteter för näringsliv och skola i hela kommunen.

* Stimulera nyföretagande genom inkubatorverksamhet och aktiv rådgivarbank för att fånga upp nya bärkraftiga idéer.

* Stötta utvecklingen av företagande på landsbygden. 

Attraktivitet

* Skapa naturliga mötesplatser där vi träffas, inspireras och diskuterar viktiga frågor.

* Stötta arbetet med en bättre och utvecklad infrastruktur, såsom höghastighetsbana, fiber och vägnät.

* Driva och stötta ett friskare liv i både företagen och i kommunen.

* Synliggöra kommunens rika föreningsliv - allt från friluftsliv, sport, kultur och kursverksamhet. 

Samverkan

* Skapa forum för nätverk och erfarenhetsutbyte även med andra kommuner och organisationer.

* Stimulera samarbetsprojekt mellan företag.

* Förena tätort och landsbygd i gemensamma projekt. 

Ambassadörskap

* Kommunicera och synliggöra vår kommun på ett sätt som skapar ambassadörskap i alla led.

* Hålla kontakt med utflyttade Ljungbybor i syfte att göra dem till våra ambassadörer. 

Kompetensutveckling

* Skapa naturliga mötesplatser mellan näringslivet och skolan.

* Öka samarbetet mellan företagen och skolan genom en drivande mentorkultur.

* Tillvarata nyinflyttades kompetens och hjälpa till med kontakter i rätt nätverk och hos arbetsgivare.

 

Publicerat: 2020-04-20